SnabbsökningX

Avancerad sökning

STUDIERÅDSMÖTESPROTOKOLL 2000–11–01

Närvarolista: 

Magnus Bäck SRD-ordförande
Jan Karlsson SRD-sekreterare
Natalin Mekras
Christian Johansson
Magnus Petersson
Benny Åkesson
Markus Helgesson
Caroline Einarsson
Fredrik Simonsson
Simon Wext
Lina Olsson
Annika Nilsson

§1

OFMA
Ordförande Magnus Bäck förklarade mötet öppnat.

§2

Tid och sätt
Mötet var sammankallat en vecka i förväg så tid och sätt godkändes.

§3

Godkännande av dagordningen
Mötet beslöt att godkänna dagordningen.

§4

Val av justeringsperson
Benny Åkesson valdes till att justera protokollet.

§5

Meddelanden
Simon Wext och Magnus Bäck informerade om UND-mötet. Bland punkterna kan nämnas:

 

 
Kursen internetprotokoll kommer att detta år ha begränsat antal deltagare. Urvalskriterierna är antalet poäng registrerade i ladok vid ett senare bestämt tillfälle.

§6

Infocom
Magnus Bäck informerade om det planerade programmet Infocom

 

 
Infocom är en paraplyorganisation som skall fokusera på telekom med visionen att skapa välkänt euopeiskt forskningscentrum vid LTH. Infocom är också tänkt att vara en civilingenjörs inriktning,utbildning (under arbete). Infocom är tänkt som ett skillt civilingenjörsprogram som redan från början skall koncentrera sig på specialämnena.

 

 
Ansvaret för att planera utbildningen ligger på D:s utbildningsnämnd. Mötet beslöt att: Välja Simon Wext som ordinarie medlem och Natalia Mekras som suppleant till gruppen som skall utreda Infocom-programmet.

§7

Valärenden
Ett antal poster inom SRD tillsattes:

 

 
  • Till vice SRD-ordförande fyllnadsvaldes Jan Karlsson.
  • Kursutvärderingsansvarig – vakantsattes
  • Årskursrepresentant D98 – vakantsattes
  • Till kårens studentfackliga utskott valdes Christian Johansson.
  • Ordinarie ledamot till institutionsstyrelsen för numerisk analys – vakant
  • Till 1:a suppleant till institutionstyrelsen för matematikcentrum valdes Benny Åkesson
  • 1:a suppleant till institutionstyrelsen för tillämpad elektronik – vakantsattes
  • 1:a suppleant till institutionstyrelsen för reglerteknik – vakantsattes

§8

Budget
Vi konstaterade att det inte behöver göras nåt beslut angående de pengar som var aktuella på senaste möte. Detta har redan skötts på annat håll och de pengar som då nämdes inte är aktuella mer.

§9

Övriga ärenden
Det förelåg inga övriga ärenden

§10

OFMA
Mötseordförande Magnus Bäck förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 
Jan Karlsson 
Sekreterare     Justeras 
Benny Åkesson 
      
Magnus Bäck 
SRD-ordförande    

Utskriftsvariant Ändrad 2009-10-12 kl 09.30 ©Datatekniksektionen TLTH dwww[kanelbulle]dsek.se Lägg till i snabblänkar